Obce môžu zaviesť prohibíciu na celý deň

Obce môžu zaviesť prohibíciu na celý deň

V súčasnosti je obec v nejasnej pozícii, do akej miery môže alkohol na verejnosti obmedziť na určitý čas alebo na určitom mieste.

Obce môžu zaviesť prohibíciu na celý deň
BRATISLAVA 27. marca (WEBNOVINY) – Obciam by sa mali rozviazať ruky pri rozhodovaní o zákaze predaja a pitia alkoholických nápojov na verejných miestach, ktorý by už mohli vydávať bez časových obmedzení na celý deň bez ohraničenia hodinami.

Súčasné znenie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb im totiž neumožňuje vydať celodenný plošný zákaz.

Parlament schválil novelu, ktorý situáciu zmení. Obce budú môcť určiť aj výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja, podávania alebo užívania alkoholických nápojov.

V súčasnosti je obec v nejasnej pozícii, do akej miery môže alkohol na verejnosti obmedziť na určitý čas alebo na určitom mieste.

Aktuálny právny stav neumožňuje, aby ho obmedzila obecným nariadením na dobu neurčitú nepretržite počas celého roka a na miestach vymedzených obcou. Bráni tomu formulácia v zákone „v určitých hodinách alebo dňoch“.

Napríklad v Košiciach museli vydať všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o čistote a verejnom poriadku, ktoré vymedzuje zákaz pitia alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mimo zariadení na to určených, prevádzkovo a priestorovo prispôsobených v čase od 5:00 do 3:00 nasledujúceho dňa.

Zlá skúsenosť zo Žiliny

Tým však vzniká v nočných hodinách časový priestor na požívanie alkoholu napríklad na zastávkach MHD, detských ihriskách alebo v bezprostrednej blízkosti školských zariadení a kostolov.

„Takéto problémy sme mali aj v Žiline, kde v čase, keď je akoby povolená konzumácia alkoholu na verejných miestach, dochádzalo k devastácii a ničeniu majetku,“ konštatoval poslanec a primátor Žiliny Choma, jeden z autorov novely. Polícia tak mohla zasiahnuť v danom čase len proti ničeniu majetku, ale nie proti tomu, že výtržníci v danom čase pili alkohol na ulici.

Spomínaná forma všeobecne záväzného nariadenia vznikla na základe protestu prokurátora z 15. novembra 2006 proti dovtedy platnému zneniu nariadenia mesta Košice, v ktorom bol zakotvený úplný zákaz pitia alkoholu na verejných priestranstvách.

Zákaz predaja aj pitia

Novela by umožnila, aby obec vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územia mohla prijatím nariadenia obmedziť alebo zakázať podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach bez časového ohraničenia.

V zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín by tak mohla obmedziť alebo zakázať predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov tak ako aj v súčasnosti, len v určitých hodinách alebo dňoch.